طلسم شفابخش

سطح 2 کارخانه طلسم ضروری است

برای نگه داشتن نیروهایتان در جنگ، آنها را شفا دهید!
برای ایجاد یک حلقه شفابخش، این طلسم را رها کنید. واحدها شما در زمانی که داخل این حلقه قرار می‌گیرند، شفا پیدا خواهند کرد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحشفای کلیانفجار منطقهمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
160015 x 401215,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
280020 x 401216,50075,0005 h1342
31,00025 x 401218,000150,00010 h1894
41,20030 x 401219,000300,00020 h2685
51,40035 x 401221,000900,0001 d 12 h3606
61,60040 x 401223,0001,800,0004 d5877
71,80045 x 401225,0003,600,0007 d7778
82,00050 x 401227,00014,000,00016 d117511
سطحشفای کلیانفجار منطقهمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحشفای کلیانفجار منطقهمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
160015 x 401215,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
280020 x 401216,50075,0005 h1342
31,00025 x 401218,000150,00010 h1894
41,20030 x 401219,000300,00020 h2685
51,40035 x 401221,000900,0001 d 12 h3606
61,60040 x 401223,0001,800,0004 d5877
71,80045 x 401225,0003,600,0007 d7778
82,00050 x 401227,00014,000,00016 d117511
زمان آموزش محدودههدف‌ها
6 m • 3 m • 2 m • 1 m 30 s10 کاشی2زمینی و هوایی