طلسم نامرئی‌کننده

سطح 6 کارخانه طلسم ضروری است

طلسم نامرئی‌کننده هر چیزی را که در محدوده‌اش باشد نامرئی می‌کند به غیر از دیوارها و ماشین‌‌های محاصره.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
13.7511,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2412,0008,000,0008 d8319
34.2513,00012,000,00011 d 12 h99610
44.514,00015,000,00015 d 12 h115711
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحمدت طلسم ثانیهاکسیراکسیرآزمایشگاه
13.7511,000هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2412,0008,000,0008 d8319
34.2513,00012,000,00011 d 12 h99610
44.514,00015,000,00015 d 12 h115711
زمان آموزش محدودههدف‌ها
3 m • 1 m 30 s • 1 m • 45 s8 کاشی1زمینی و هوایی