بمب بازی!

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Small<num> عدد Air Defense2 در نبردهای سازنده تخریب کنید.