ترکش ترقه

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regular<num> عدد Air Defense Mini در نبردهای سازنده تخریب کنید.