تخریب جاروهای هوایی

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Smallتخریب <num> Air Blaster در نبردهای چند نفره.