غارت قلعه قبیله

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Alliance Castle در نبردهای چند نفره.