شکستن سنگ‌شکن‌ها

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Small<num> عدد Crusher در نبردهای سازنده تخریب کنید.
Setمبارزه طلبی
Set
Setمبارزه طلبی
Small<num> عدد Crusher در نبردهای سازنده تخریب کنید.