لوله‌کش‌های اکسیر سیاه

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Dark Elixir Pump در نبردهای چند نفره.