یورش به مخزن اکسیر سیاه

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Dark Elixir Storage در نبردهای چند نفره.