خرابکاری کارخانه طلسم سیاه

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Mini Spell Factory در نبردهای چند نفره.
Setمبارزه طلبی
Set
Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Mini Spell Factory در نبردهای چند نفره.