نابودی توپخانه عقاب

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Smallتخریب <num> Ancient Artillery در نبردهای چند نفره.