آتش‌نشان آماده

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Intense<num> عدد Flamer در نبردهای سازنده تخریب کنید.