جویندگان جواهر

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Epic<num> عدد Gem Mine در نبردهای سازنده تخریب کنید.