یورش به انبار طلا

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Smallتخریب <num> Gold Storage در نبردهای چند نفره.