تخریب برج‌های جهنمی

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Intenseتخریب <num> Dark Tower در نبردهای چند نفره.