تخریب برج‌های تسلا

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Tesla Tower در نبردهای چند نفره.