تخریب کمان‌های ایکس

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularتخریب <num> Bow در نبردهای چند نفره.