تخریب‌کننده نبرد سازنده

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regular<num> درصد تخریب را در نبردهای سازنده ایجاد کنید.