شکارچی سطح قهرمان

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularدر نبرد چند نفره، قهرمان‌ها را به ارزش <num> سطح نابود کنید.