اختلاس اکسیر

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Epicمجموع <num> اکسیر را از نبردهای چند نفره به غنیمت بگیرید.