طلاربایی

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Marathonمجموع <num> طلا را از نبردهای چند نفره به غنیمت بگیرید.