بازیگوشی زیرکانه

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Smallبا استفاده از <num2> گابلین زیرک، <num> ستاره‌ را از نبرد چند نفره کسب کنید.