خشم والکری‌ها

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularدر <num> نبرد چند نفره، یک ستاره با استفاده از <troop> کسب کنید.