روز بدون دیوار

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularبا استفاده از <num2> دیوارشکن، <num> ستاره‌ را از نبرد چند نفره کسب کنید.