ستیزه سمی

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularبا استفاده از <spell>، یک ستاره در نبرد چند نفره کسب کنید.