13 ستودنی

Any values listed below are subject to change before update releases.

Setمبارزه طلبی
Regularدر نبردهای چند نفره مقابل حریفانی با تالار شهر سطح 13، <num> ستاره کسب کنید.