مین

برای نیروهایی که بیش از اندازه به شما نزدیک می‌شوند سوپرایزهای انفجاری هوایی یا زمینی طراحی کنید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهطلاBH
1505,00010 m243
2558,00020 m343
36112,00030 m423
46725,0001 h604
57450,0002 h845
68180,0003 h1036
789120,0004 h1207
898250,0005 h1348
9110500,0006 h1469
سطحانفجار منطقهطلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهطلاBH
1505,00010 m243
2558,00020 m343
36112,00030 m423
46725,0001 h604
57450,0002 h845
68180,0003 h1036
789120,0004 h1207
898250,0005 h1348
9110500,0006 h1469
شعاع ماشه
1x14 کاشی
3 4 5 6 7 8
234555