بمب هوایی

آخرین ابداع در زمینه کنترل آفندهای پرنده. این تله می‌تواند چندین واحد هوایی در یک منطقه کوچک را منفجر کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهطلاTH
11004,000هیچکدام01
212020,0004 h1205
3144200,00012 h2077
4173600,0001 d2939
52002,000,0002 d41511
62283,000,0003 d50912
72484,000,0006 d72013
82705,000,0007 d77713
92907,000,0009 d88114
سطحانفجار منطقهطلاTH
سطح
سطحانفجار منطقهطلاTH
11004,000هیچکدام01
212020,0004 h1205
3144200,00012 h2077
4173600,0001 d2939
52002,000,0002 d41511
62283,000,0003 d50912
72484,000,0006 d72013
82705,000,0007 d77713
92907,000,0009 d88114
شعاع ماشه
1x14 کاشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
77772224455667