مین بزرگ

شمه‌ای مخفی از تخریب بزرگ. انتخاب هوا یا زمین با شماست!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهCHDH
14002,000هیچکدام021
24504,000هیچکدام032
35008,000هیچکدام053
455015,000هیچکدام074
560025,000??95
سطحانفجار منطقهCHDH
سطح
سطحانفجار منطقهCHDH
14002,000هیچکدام021
24504,000هیچکدام032
35008,000هیچکدام053
455015,000هیچکدام074
560025,000??95
شعاع ماشه
2x22 کاشی