مین

برای نیروهایی که بیش از اندازه به شما نزدیک می‌شوند سوپرایزهای انفجاری هوایی یا زمینی طراحی کنید!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهCHDH
11201,000هیچکدام011
21402,000هیچکدام022
31604,000هیچکدام043
41809,000هیچکدام064
520015,000??95
سطحانفجار منطقهCHDH
سطح
سطحانفجار منطقهCHDH
11201,000هیچکدام011
21402,000هیچکدام022
31604,000هیچکدام043
41809,000هیچکدام064
520015,000??95
شعاع ماشه
1x11.5 کاشی