تله رعد و برق

وقتی تله رعد و برقی در نزدیکی وجود دارد، نیروهای رهگذر خیلی شوکه می‌شوند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهCHDH
11,0002,500هیچکدام041
21,4005,000هیچکدام052
31,60010,000هیچکدام063
41,80018,000هیچکدام084
52,00030,000??105
سطحانفجار منطقهCHDH
سطح
سطحانفجار منطقهCHDH
11,0002,500هیچکدام041
21,4005,000هیچکدام052
31,60010,000هیچکدام063
41,80018,000هیچکدام084
52,00030,000??105
شعاع ماشه
1x15 کاشی