تله منجمد

مهاجمین را با یک سرمای استخوان‌سوز در مسیرشان متوقف می‌کند.
تنها برای زمان محدودی قابل استفاده است

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
112,500هیچکدام01
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
112,500هیچکدام01
شعاع ماشه
2x22 کاشی