تله اسکلتی

کمین کنید و دشمنان از همه جا بی‌خبر را با ضربات ناگهانی این تله‌های اسکلتی کوتاه-مدت اما آب زیر کاه، منحرف کنید! تله‌های اسکلتی را می‌توان برای تعقیب نیروهای زمینی و هوایی تنظیم کرد.

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
16,000هیچکدام01
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
16,000هیچکدام01
شعاع ماشه
1x15 کاشی