تله اسکلتی

کمین کنید و دشمنان از همه جا بی‌خبر را با ضربات ناگهانی این تله‌های اسکلتی کوتاه-مدت اما آب زیر کاه، منحرف کنید! تله‌های اسکلتی را می‌توان برای تعقیب نیروهای زمینی و هوایی تنظیم کرد.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
16,000هیچکدام01
2450,0005 h1348
3900,00020 h2689
41,500,0001 d 16 h37910
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
16,000هیچکدام01
2450,0005 h1348
3900,00020 h2689
41,500,0001 d 16 h37910
شعاع ماشه
1x15 کاشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
44444442233334