مین بزرگ

شمه‌ای مخفی از تخریب بزرگ. انتخاب هوا یا زمین با شماست!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهطلاBH
120030,00030 m424
222040,0001 h604
324450,0003 h1034
426880,0006 h1464
5296120,0008 h1695
6324300,00010 h1896
7356600,00012 h2077
83921,000,0001 d2938
94311,400,0001 d 12 h3609
سطحانفجار منطقهطلاBH
سطح
سطحانفجار منطقهطلاBH
120030,00030 m424
222040,0001 h604
324450,0003 h1034
426880,0006 h1464
5296120,0008 h1695
6324300,00010 h1896
7356600,00012 h2077
83921,000,0001 d2938
94311,400,0001 d 12 h3609
شعاع ماشه
2x23 کاشی
4 5 6 7 8
11223