مین ردیاب هوایی

فرقی نمی کند که پرنده باشد یا هواپیما زیرا مین ردیاب هوایی آن را بر فراز آسمان منفجر خواهد کرد. این تله، آسیب مرگباری به یک واحد هوایی تکی وارد می‌کند.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهطلاTH
11,50015,000هیچکدام01
21,8001,000,0001 d2939
32,1002,500,0003 d50910
42,5006,000,0007 d77713
سطحانفجار منطقهطلاTH
سطح
سطحانفجار منطقهطلاTH
11,50015,000هیچکدام01
21,8001,000,0001 d2939
32,1002,500,0003 d50910
42,5006,000,0007 d77713
شعاع ماشه
1x14 کاشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
88888812455678