تله فشاری

نیروهای زمینی را به سمتی که می‌خواهید پرتاب کنید. اوه! چه سنگینن!

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

سطح 9

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحقدرت هل دادن  کاشیظرفیت فنر انفجار منطقهطلاBH
16 کاشی6101,0002 m102
26 کاشی8103,0005 m173
36 کاشی101010,00020 m343
46 کاشی151020,0002 h844
56 کاشی201040,0004 h1205
66 کاشی251060,0006 h1466
76 کاشی3010100,0008 h1697
86 کاشی3510200,00010 h1898
96 کاشی4010300,00012 h2079
سطحقدرت هل دادن  کاشیظرفیت فنر انفجار منطقهطلاBH
سطح
سطحقدرت هل دادن  کاشیظرفیت فنر انفجار منطقهطلاBH
16 کاشی6101,0002 m102
26 کاشی8103,0005 m173
36 کاشی101010,00020 m343
46 کاشی151020,0002 h844
56 کاشی201040,0004 h1205
66 کاشی251060,0006 h1466
76 کاشی3010100,0008 h1697
86 کاشی3510200,00010 h1898
96 کاشی4010300,00012 h2079
شعاع ماشه
2x21 کاشی
2 3 4 5 6 7 8
1234445