ضربه ی بابا نوئل

برای دشمنانتان یک هدیه شگفت انگیز مخصوص بگذارید. سخاوت شما قطعاً جایزه خواهد گرفت!

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
11,000هیچکدام01
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
11,000هیچکدام01
شعاع ماشه
1x11.5 کاشی