تله انقباضی

این طلسم درون بطری که توسط ساحره ساخته شده، اندازه مهاجم‌ها را کوچک می‌کند، تحمل ضربه و قدرت آسیب آنها را موقتاً کاهش می‌دهد و شدیدا بانمکشان می‌کند. چه بیرحمانه!

سطح 1

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
112,500هیچکدام01
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
112,500هیچکدام01
شعاع ماشه
2x22 کاشی