بمب غول‌آسا

زمانی که به دنبال یک بمب بزرگ هستید، به بمب غول‌آسا نیاز دارید.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

سطح 6

سطح 7

سطح 8

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحانفجار منطقهطلاTH
117512,500هیچکدام01
220075,0006 h1466
3225600,0001 d2938
42502,400,0003 d50910
52753,500,0005 d65711
63255,000,0007 d77713
73757,000,0009 d88113
84009,000,00011 d97414
سطحانفجار منطقهطلاTH
سطح
سطحانفجار منطقهطلاTH
117512,500هیچکدام01
220075,0006 h1466
3225600,0001 d2938
42502,400,0003 d50910
52753,500,0005 d65711
63255,000,0007 d77713
73757,000,0009 d88113
84009,000,00011 d97414
شعاع ماشه
2x22 کاشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
77777123455667