تله گردباد

با اینکه پر آهه و درده و مثل طوفان پرگرده، ولی این تله شما را متحیر خواهد کرد. فقط کافیست یکی از این تله‌ها را روی زمین بگذارید تا گردباد فعال بشود، نیروهای دشمن را به درون بکشد و جلوی پیشرفتشان را بگیرد.

سطح 1

سطح 2

سطح 3

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحطلاTH
12,500,0001 d29311
24,000,0002 d41511
35,000,0003 d50912
سطحطلاTH
سطح
سطحطلاTH
12,500,0001 d29311
24,000,0002 d41511
35,000,0003 d50912
شعاع ماشه
1x13 کاشی