لاوا پاپ

پس از اینکه یک لاوا هوند می‌‌میرد، این موجودات کوچک با تعداد زیاد ظاهر می‌شوند و کمی بیشتر به جنگ ادامه می‌دهند.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه
1353550
محدودهنوع آسیب
2.25 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی