کماندار زیرک

سطح 2 پادگان ضروری است

کماندارها، پوشیده در زیر نور مهتاب، می‌توانند بدون اینکه دیده شوند، دشمنان را از پای درآورند. نقطه ضعف آن‌ها چیست؟ اعتماد به نفس بیش از حدشان.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
160601963هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
26060196315,0003 m131
36666216318,00010 m242
466662163212,00030 m422
5727223732100,0006 h1463
6727223733200,00011 h1983
7797926133320,00016 h2404
8797926134350,00021 h2744
9868628734800,0001 d2935
108686287441,000,0001 d 12 h3605
119595316441,100,0002 d4156
129595316451,300,0002 d 12 h4646
13104104347452,100,0003 d 12 h5497
14104104347462,300,0004 d 12 h6237
15112112382463,100,0005 d 12 h6898
16112112382473,300,0005 d 12 h6898
17119119420473,900,0006 d7209
18119119420484,100,0006 d7209
19125125462484,700,0006 d 12 h74910
20125125462495,300,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
شنل

سطحشرح
1پنهان از چشم مدافعین در 3 ثانیه اول
2پنهان از چشم مدافعین در 4 ثانیه اول
3پنهان از چشم مدافعین در 5 ثانیه اول
4پنهان از چشم مدافعین در 6 ثانیه اول
5پنهان از چشم مدافعین در 7 ثانیه اول
6پنهان از چشم مدافعین در 8 ثانیه اول
7پنهان از چشم مدافعین در 9 ثانیه اول
8پنهان از چشم مدافعین در 10 ثانیه اول
9پنهان از چشم مدافعین در 11 ثانیه اول
محدودهنوع آسیب
3.5 کاشی31 sیک هدفزمینی و هوایی