کماندار زیرک

سطح 2 پادگان ضروری است

کماندارها، پوشیده در زیر نور مهتاب، می‌توانند بدون اینکه دیده شوند، دشمنان را از پای درآورند. نقطه ضعف آن‌ها چیست؟ اعتماد به نفس بیش از حدشان.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136361004هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23636100415,0003 m131
34040110418,00010 m242
440401106112,00030 m422
544441216160,0004 h1203
6444412162120,0006 h1463
7484813362320,00012 h2074
8484813363350,00012 h2074
9535314663800,0001 d2935
105353146831,000,0001 d2935
115858161831,100,0002 d4156
125858161841,300,0002 d4156
136464177842,100,0003 d5097
1464641771042,300,0003 d5097
1570701951043,100,0004 d5878
1670701951243,300,0004 d5878
1777772151243,900,0005 d6579
1877772151444,100,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
136361004هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
23636100415,0003 m131
34040110418,00010 m242
440401106112,00030 m422
544441216160,0004 h1203
6444412162120,0006 h1463
7484813362320,00012 h2074
8484813363350,00012 h2074
9535314663800,0001 d2935
105353146831,000,0001 d2935
115858161831,100,0002 d4156
125858161841,300,0002 d4156
136464177842,100,0003 d5097
1464641771042,300,0003 d5097
1570701951043,100,0004 d5878
1670701951243,300,0004 d5878
1777772151243,900,0005 d6579
1877772151444,100,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
شنل

سطحشرح
1پنهان از چشم مدافعین در 3 ثانیه اول
2پنهان از چشم مدافعین در 5 ثانیه اول
3پنهان از چشم مدافعین در 7 ثانیه اول
4پنهان از چشم مدافعین در 8 ثانیه اول
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s3.5 کاشی21 sیک هدفزمینی و هوایی