بچه اژدها

سطح 6 پادگان ضروری است

انقدر بامزه است که آدم می‌خواهد بغلش کند ولی مستعد کج‌خلقی‌های آتشین هم هست. هیچ خرابکاری‌ای تا حالا انقدر شیرین نبوده‌است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
140406452هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2404064521200,0005 h1343
3444471021240,0008 h1694
4444471022280,00012 h2074
5484878122320,00012 h2074
6484878123360,00012 h2074
7535385923380,00012 h2074
8535385924400,00012 h2074
95858950241,000,0001 d2935
105858950341,200,0001 d2935
1164641,045341,400,0002 d4156
1264641,045351,600,0002 d4156
1370701,150352,400,0003 d5097
1470701,150362,600,0003 d5097
1577771,265363,400,0004 d5878
1677771,265373,600,0004 d5878
1785851,392374,100,0005 d6579
1885851,392474,300,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
140406452هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
2404064521200,0005 h1343
3444471021240,0008 h1694
4444471022280,00012 h2074
5484878122320,00012 h2074
6484878123360,00012 h2074
7535385923380,00012 h2074
8535385924400,00012 h2074
95858950241,000,0001 d2935
105858950341,200,0001 d2935
1164641,045341,400,0002 d4156
1264641,045351,600,0002 d4156
1370701,150352,400,0003 d5097
1470701,150362,600,0003 d5097
1577771,265363,400,0004 d5878
1677771,265373,600,0004 d5878
1785851,392374,100,0005 d6579
1885851,392474,300,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
کج‌خلقی

سطحشرح
1وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 40% افزایش می‌یابد
2وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 60% افزایش می‌یابد
3وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 80% افزایش می‌یابد
4وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 100% افزایش می‌یابد
5وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 120% افزایش می‌یابد
6وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 140% افزایش می‌یابد
7وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 160% افزایش می‌یابد
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s2 کاشی101 sانفجار منطقهزمینی و هوایی