بچه اژدها

سطح 6 پادگان ضروری است

انقدر بامزه است که آدم می‌خواهد بغلش کند ولی مستعد کج‌خلقی‌های آتشین هم هست. هیچ خرابکاری‌ای تا حالا انقدر شیرین نبوده‌است.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
162621,33111هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
262621,33112360,00016 h2404
368681,46412380,00020 h2684
468681,46412400,0001 d2934
575751,611121,000,0001 d 12 h3605
675751,611131,200,0002 d4155
783831,772131,400,0002 d4156
883831,772131,600,0002 d 12 h4646
991911,949132,400,0003 d 12 h5497
1091911,949142,600,0004 d 12 h6237
111001002,144143,400,0005 d 12 h6898
121001002,144143,600,0005 d 12 h6898
131101102,358144,100,0006 d7209
141101102,358154,300,0006 d7209
151201202,358155,100,0006 d 12 h74910
161201202,358155,500,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
162621,33111هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
262621,33112360,00016 h2404
368681,46412380,00020 h2684
468681,46412400,0001 d2934
575751,611121,000,0001 d 12 h3605
675751,611131,200,0002 d4155
783831,772131,400,0002 d4156
883831,772131,600,0002 d 12 h4646
991911,949132,400,0003 d 12 h5497
1091911,949142,600,0004 d 12 h6237
111001002,144143,400,0005 d 12 h6898
121001002,144143,600,0005 d 12 h6898
131101102,358144,100,0006 d7209
141101102,358154,300,0006 d7209
151201202,358155,100,0006 d 12 h74910
161201202,358155,500,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
کج‌خلقی

سطحشرح
1وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 60% افزایش می‌یابد
2وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 70% افزایش می‌یابد
3وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 80% افزایش می‌یابد
4وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 90% افزایش می‌یابد
5وقتی از سایر واحدهای هوایی دور می‌افتد، قدرت تخریبش 100% افزایش می‌یابد
محدودهنوع آسیب
2 کاشی121 sانفجار منطقهزمینی و هوایی

عطسه آتشین

سطحشرح
1هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 100 آسیب وارد می‌کند.
2هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 160 آسیب وارد می‌کند.
3هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 275 آسیب وارد می‌کند.
4هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 400 آسیب وارد می‌کند.
5هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 550 آسیب وارد می‌کند.
سطحشرح
سطح
سطحشرح
1هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 100 آسیب وارد می‌کند.
2هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 160 آسیب وارد می‌کند.
3هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 275 آسیب وارد می‌کند.
4هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 400 آسیب وارد می‌کند.
5هنگام فعال شدن، مخروطی از آتش را با عطسه از دهان بیرون می‌دهد که 550 آسیب وارد می‌کند.