بالون اسکلت‌انداز

سطح 9 پادگان ضروری است

به جای بمب تا خرخره پر از استخوان است و اسکلت‌ها مستقیماً از داخل این بالون‌ها کنار دشمنان فرود می‌آیند!

واحد فراخوانده شده: اسکلت

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهآسیب در زمان خرابیتحمل ضربه واحدهای فراخوانده شدهحداکثر واحدهای فراخوانده شدهتعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
11035300 [ 2 کاشی ]3,4003911هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
21035300 [ 2 کاشی ]3,40039122,400,0002 d 12 h4647
31035300 [ 2 کاشی ]3,74039122,600,0003 d 12 h5497
41035400 [ 2 کاشی ]3,74039122,800,0004 d 12 h6237
51035400 [ 2 کاشی ]4,11439123,600,0005 d 12 h6898
61035400 [ 2 کاشی ]4,11439133,800,0005 d 12 h6898
71035400 [ 2 کاشی ]4,52539134,300,0006 d7209
81035500 [ 2 کاشی ]4,52539134,500,0006 d7209
91035500 [ 2 کاشی ]4,97839135,500,0006 d 12 h74910
101035500 [ 2 کاشی ]4,97839145,700,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
بمب اسکلتی

سطحشرح
1هنگام فعال شدن، 600 آسیب وارد می‌کند، دیوارها را نابود و 5 اسکلت تکثیر می‌کند
2هنگام فعال شدن، 700 آسیب وارد می‌کند، دیوارها را نابود و 6 اسکلت تکثیر می‌کند
3هنگام فعال شدن، 800 آسیب وارد می‌کند، دیوارها را نابود و 7 اسکلت تکثیر می‌کند
4هنگام فعال شدن، 900 آسیب وارد می‌کند، دیوارها را نابود و 8 اسکلت تکثیر می‌کند
محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
0.5 کاشی153.5 sانفجار منطقهزمینیدفاع