بربر عصبانی

سطح 1 پادگان ضروری است

چرا اینقدر عصبانی، تندخو و بداخلاق است؟ هیچ کس جرات نمی‌کند از او بپرسد چرا. شاید شمشیرش را پیدا نمی‌کند؟

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
145365003هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24536500313,500هیچکدام01
35846.4550317,0005 m172
45846.45503210,00015 m302
570566053290,0005 h1343
6705660542180,00010 h1893
78366.466642300,00015 h2324
88366.466643330,00020 h2684
99374.473243700,0001 d2935
109374.473244900,0001 d 12 h3605
1110382.4805441,000,0002 d4156
1210382.4805451,200,0002 d 12 h4646
1311289.6886452,000,0003 d 12 h5497
1411289.6886462,200,0004 d 12 h6237
1511995.2974463,000,0005 d 12 h6898
1611995.2974473,200,0005 d 12 h6898
17126100.81,072473,800,0006 d7209
18126100.81,072484,000,0006 d7209
19133106.41,179484,600,0006 d 12 h74910
20133106.41,179495,200,0006 d 12 h74910
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
145365003هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24536500313,500هیچکدام01
35846.4550317,0005 m172
45846.45503210,00015 m302
570566053290,0005 h1343
6705660542180,00010 h1893
78366.466642300,00015 h2324
88366.466643330,00020 h2684
99374.473243700,0001 d2935
109374.473244900,0001 d 12 h3605
1110382.4805441,000,0002 d4156
1210382.4805451,200,0002 d 12 h4646
1311289.6886452,000,0003 d 12 h5497
1411289.6886462,200,0004 d 12 h6237
1511995.2974463,000,0005 d 12 h6898
1611995.2974473,200,0005 d 12 h6898
17126100.81,072473,800,0006 d7209
18126100.81,072484,000,0006 d7209
19133106.41,179484,600,0006 d 12 h74910
20133106.41,179495,200,0006 d 12 h74910

توانایی ویژه توانایی ویژه
عصبانیت

سطحشرح
1سرعت و آسیب در 6 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
2سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
3سرعت و آسیب در 10 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
4سرعت و آسیب در 12 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
5سرعت و آسیب در 14 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
6سرعت و آسیب در 16 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
7سرعت و آسیب در 18 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
8سرعت و آسیب در 20 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
9سرعت و آسیب در 22 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
محدودهنوع آسیب
0.4 کاشی40.8 sیک هدفزمینی