بربر عصبانی

سطح 1 پادگان ضروری است

چرا اینقدر عصبانی، تندخو و بداخلاق است؟ هیچ کس جرات نمی‌کند از او بپرسد چرا. شاید شمشیرش را پیدا نمی‌کند؟

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
150401504هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
25040150413,500هیچکدام01
35544165416,0005 m172
45544165619,00015 m302
56148.81826150,0003 h1033
66148.8182101100,0006 h1463
76753.6200101300,00012 h2074
86753.6200102330,00012 h2074
97459.2220102700,0001 d2935
107459.2220152900,0001 d2935
118164.82421521,000,0002 d4156
128164.82421531,200,0002 d4156
138971.22661532,000,0003 d5097
148971.22662032,200,0003 d5097
159878.42932033,000,0004 d5878
169878.42932043,200,0004 d5878
1710886.43222043,800,0005 d6579
1810886.43222054,000,0005 d6579
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهتوانایی ویژهاکسیرآزمایشگاه نجوم
150401504هیچکدامهیچکدامهیچکدام0هیچکدام
25040150413,500هیچکدام01
35544165416,0005 m172
45544165619,00015 m302
56148.81826150,0003 h1033
66148.8182101100,0006 h1463
76753.6200101300,00012 h2074
86753.6200102330,00012 h2074
97459.2220102700,0001 d2935
107459.2220152900,0001 d2935
118164.82421521,000,0002 d4156
128164.82421531,200,0002 d4156
138971.22661532,000,0003 d5097
148971.22662032,200,0003 d5097
159878.42932033,000,0004 d5878
169878.42932043,200,0004 d5878
1710886.43222043,800,0005 d6579
1810886.43222054,000,0005 d6579

توانایی ویژه توانایی ویژه
عصبانیت

سطحشرح
1سرعت و آسیب در 4 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
2سرعت و آسیب در 8 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
3سرعت و آسیب در 12 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
4سرعت و آسیب در 16 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
5سرعت و آسیب در 20 ثانیه نخست افزایش می‌یابد
زمان آموزش محدودهنوع آسیب
1 m • 30 s • 20 s • 15 s0.4 کاشی20.8 sیک هدفزمینی