خفاش

خفاش‌ها در دسته‌های انبوه، شدیدا سریع و مرگبارند، اما موج انفجار به راحتی آنها را از بین می‌برد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه
1204010
محدودهنوع آسیب
0.3 کاشی12 sیک هدفزمینی و هوایی