مته نبرد

کارگاه سطح 7 لازم است.

«مته نبرد» نمونه خوبی از نبوغ جن است، که از زیرِ زمین به‌سمت نزدیک‌ترین دفاع حفاری می‌کند. به‌محض رسیدن، به سطح زمین می‌آید تا با مته خبیثانه‌اش همه را میخکوب کند و از بین ببرد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14307314,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24707994,90018,000,00010 d92913
35108675,200111,000,00012 d101813
45509355,500114,000,00012 d 12 h103913
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1 کاشی11.7 sیک هدفزمینیدفاع

Battle Drill

سطح
1