مته نبرد

کارگاه سطح 7 لازم است.

«مته نبرد» نمونه خوبی از نبوغ جن است، که از زیرِ زمین به‌سمت نزدیک‌ترین دفاع حفاری می‌کند. به‌محض رسیدن، به سطح زمین می‌آید تا با مته خبیثانه‌اش همه را میخکوب کند و از بین ببرد.

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14307314,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24707994,90018,000,00010 d92913
35108675,200111,000,00014 d109913
45509355,500114,000,00016 d117513
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه تعداد در هر اردوگاهاکسیرآزمایشگاه
14307314,6001هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
24707994,90018,000,00010 d92913
35108675,200111,000,00014 d109913
45509355,500114,000,00016 d117513
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
20 m1 کاشی11.7 sیک هدفزمینیدفاع