دژکوب نبرد

سطح 3 پادگان ضروری است

چهار بربر، با تنه درخت عظیمی بر دوش، به سمت هدف یورش می‌برند تا آن را نابود کنند. اگر به هدف برخورد کنند، به آن خسارت بزرگی وارد می‌کنند و بعد هم با شمشیرهایشان مشغول مبارزه می‌شوند!

واحدهای تولید شده: بربر

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
1115.29041
2142.0811142
3168.9613243
4195.8415344
5222.7217445
6249.619546
7276.4821647
8303.3623748
9330.2425849
10357.12279410
11384300411
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
سطح
سطحآسیب در هر ضربهتحمل ضربه واحدهای تولید شدهTH
1115.29041
2142.0811142
3168.9613243
4195.8415344
5222.7217445
6249.619546
7276.4821647
8303.3623748
9330.2425849
10357.12279410
11384300411
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
30 s1 کاشی40.064 sیک هدفزمینیدیوار (آسیب x4)