گراز سوار

سطح 2 پادگان ضروری است

گراز سواری که توانسته پرش‌های وحشیانه ی گراز را رام کند، کسانی را مجازات می‌کند که پشت دیوارهای کوچکشان پنهان شده‌اند. این جنگجویان که از اکسیر سیاه جان می‌گیرند، هرگز شکست را نمی‌شناسند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
16060270هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
270703125,00010 h1895
380803709,00020 h2686
4929243016,0001 d 6 h3286
510510550030,0002 d4157
611811859043,0003 d 12 h5498
713513570070,0005 d 6 h6739
8148148810105,0008 d83110
9161161890168,0009 d 18 h91710
10174174970210,00012 d101811
111871871,080305,00016 d 6 h118412
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهآزمایشگاه
16060270هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
270703125,00010 h1895
380803709,00020 h2686
4929243016,0001 d 6 h3286
510510550030,0002 d4157
611811859043,0003 d 12 h5498
713513570070,0005 d 6 h6739
8148148810105,0008 d83110
9161161890168,0009 d 18 h91710
10174174970210,00012 d101811
111871871,080305,00016 d 6 h118412
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
45 s0.6 کاشی51 sیک هدفزمینیدفاع