گراز سوار

سطح 2 سربازخانه‌های سیاه ضروری است

گراز سواری که توانسته پرش‌های وحشیانه ی گراز را رام کند، کسانی را مجازات می‌کند که پشت دیوارهای کوچکشان پنهان شده‌اند. این جنگجویان که از اکسیر سیاه جان می‌گیرند، هرگز شکست را نمی‌شناسند!

Any values listed below are subject to change before update releases.

سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
1606027030هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27070312345,00010 h1895
38080370389,00020 h2686
492924304216,0001 d 6 h3286
51051055004830,0002 d4157
61181185906050,0004 d5878
713513570080100,0007 d 12 h8049
8148148810100150,00011 d 12 h99610
9161161890120240,00014 d109910
10174174970140280,00016 d117511
111871871,080160320,00017 d121112
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
سطح
سطحآسیب در هر ثانیهآسیب در هر ضربهتحمل ضربه اکسیر سیاهاکسیر سیاهآزمایشگاه
1606027030هیچکدامهیچکدام0هیچکدام
27070312345,00010 h1895
38080370389,00020 h2686
492924304216,0001 d 6 h3286
51051055004830,0002 d4157
61181185906050,0004 d5878
713513570080100,0007 d 12 h8049
8148148810100150,00011 d 12 h99610
9161161890120240,00014 d109910
10174174970140280,00016 d117511
111871871,080160320,00017 d121112
زمان آموزش محدودهنوع آسیبهدف دلخواه
1 m 30 s • 45 s • 30 s • 22 s0.6 کاشی51 sیک هدفزمینیدفاع